Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες προέκυψε από τη συγχώνευση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Σερρών με έδρα τις Σέρρες και του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Σερρών με έδρα τις Σέρρες σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/A'/5.6.2013 του σχεδίου Αθηνά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο ίδιο Τμήμα θα ενσωματωθεί και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (http://la.teikav.edu.gr/la2) του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - με έδρα τη Δράμα - μέχρι και το 2018 (Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Φοιτητές)

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

 1. Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ η οποία έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
  1. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ
  2. Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ
 2. Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ που προέκυψε από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ διαπραγματεύεται την εφαρμογή του τεχνολογικού, οικονομικού, διαδικαστικού, θεσμικού και δεοντολογικού πλαισίου στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διαχείριση περιβάλλοντος, των συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης οικοδομικών έργων, περιλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής διάπλασης, των οικοδομικών λεπτομερειών, του υπολογισμού και του σχεδιασμού φέροντος οργανισμού, της παθολογίας των κατασκευών, της τεχνολογίας των οικοδομικών υλικών και της ενσωμάτωσής τους στα οικοδομικά έργα. Τέλος την αξιοποίηση της οικοδομήσιμης γης μέσα στα παραπάνω πλαίσια.

Η κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη του Τεχνολόγου Μηχανικού Δομικών Έργων, να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη, να εκπαιδεύει νέους Τεχνολόγους Μηχανικούς Δομικών Έργων υψηλής ποιοτικής στάθμης.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες για να μπορούν:

 • Nα απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, Οργανισμών και Υπηρεσιών.
 • Nα εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές, εργοταξιακές, ερευνητικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, θεσμικές και δεοντολογικές πρακτικές και μεθόδους στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
 • Να μπορούν να ασκήσουν με επάρκεια οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες είτε αυτές καθιερώθηκαν θεσμικά από την Πολιτεία ως καλύπτουσες τις ωφελιμιστικές ανάγκες της κοινωνίας όπως του μελετητή, επιβλέποντα και κατασκευαστή σε κατασκευές, επισκευές, βελτιώσεις, αναστηλώσεις και κατεδαφίσεις, είτε αυτές ανταποκρίνονται στη ζήτηση από το κοινωνικό περιβάλλον όπως, ενδεικτικά, σχεδιασμού, παραγωγής, διαχείρισης, διάθεσης, μεσιτείας, οικοδομικών μηχανημάτων, υλικών, οικοδομών και τεχνογνωσίας.

Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Το αντικείμενο σπουδών της κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.

Οι σπουδές στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπούν στην κάλυψη ιδίως των ακολούθων τομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής:

 • Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου
 • Διαχείριση πληροφοριών χώρου.

Η κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της καυτεύθυνσης, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ - Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, απασχολείται σε:

 • Μελέτες τοπογραφίας
 • Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανομή, αναδασμός)
 • Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
 • Συγκοινωνιακές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα

Πρόεδρος Τμήματος

Δρ. Κολιόπουλος Παναγιώτης
Καθηγητής
Τηλ: +30 23210 49315
Email: kolio@teicm.gr

Γραμματεία Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχ/κών ΤΕ

Χούνου Βάσω
Τηλ: +30 23210 49151
Fax: +30 23210 49154
Email: tpde@teicm.gr

Γραμματεία Κατεύθυνσης Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/κής ΤΕ

Θεοδωρίδης Ηρακλής
Τηλ: +30 23210 49107
Fax: +30 23210 49154
Email: dpt_geomatics@teicm.gr

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Ιστοσελίδα Τμήματος

Sitemap

Κορυφή σελίδας