Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει παράλληλα με τα προπτυχιακά προγράμματα και μία ποικιλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Αντικείμενο των Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων, και ερευνητικών αποτελεσμάτων  στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα. Η φιλοσοφία των Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται αυτή τη στιγμή ανά τμήμα είναι τα εξής:

Α. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009). Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τη δυνατότητα πλήρους ή/και μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) Γενικό M.B.A., (β) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και (γ) Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικότερα στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.

  Σκοποί του προγράμματος είναι:

  1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής. 
  2. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
  3. Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις. 
  4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.
 2. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει και ένα αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με τον τίτλο “MBA in Hospitality and Tourism”.

  Το πρόγραμμα σπουδών του ΜΒΑ προετοιμάζει τους σπουδαστές για την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, δίνοντας έμφαση στις τελευταίες έννοιες, πρακτικές και δεξιότητες στη σημερινή ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις διοικητικές τους ικανότητες, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας, να οξύνουν την επιχειρηματική τους οξυδέρκεια, συνδυάζοντας την εμπειρία από ένα αυστηρό και κορυφαίο MBA με μια εξειδικευμένη άποψη του management στον τουρισμό και τη φιλοξενία. Έτσι, ενισχύει τις δυνατότητες των σπουδαστών για συνεχή επαγγελματική επιτυχία στο μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα προσφέρει μια ευρέως φάσματος εκπαίδευση, με δυνατότητα εμβάθυνσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του σπουδαστή σε μια μελλοντική καριέρα.

  Ο σκοπός του MBA in Hospitality and Tourism είναι τετραπλός:

  1. Να παρέχει στους φοιτητές άριστη γνώση των εννοιών και των εργαλείων διαχείρισης
  2. Να εμπλουτίσει με στρατηγικές και επιχειρηματικές ιδέες τη βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας
  3. Να μεταδώσει γνώσεις και δεξιότητες που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να προσφέρουν πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας
  4. Να εκπαιδεύσει τους μαθητές να δρουν και να προσαρμόζονται σε μια παγκοσμίως ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά
 3. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15  το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1182/08-05-2014 και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η  παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η μεθοδολογική εμβάθυνση τους στο χώρο της διοίκησης εκκλησιαστικών μονάδων και η ανάπτυξη σύγχρονων κοινωνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων με βάση τις αξίες, το ήθος και τη δεοντολογία.

  Σκοποί του προγράμματος είναι:

  1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
  2.  Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων διοικητικών στελεχών, ικανών να στελεχώσουν εκκλησιαστικές μονάδες.
  3. Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο και την αποστολή των εκκλησιαστικών μονάδων και θα αναπτύξουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της Εκκλησίας.
  4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και n καλλιέργεια αναλυτικών, συνθετικών και ερμηνευτικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων με βάση το πνεύμα του Χριστιανισμού.

Β. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2009-2010 και σήμερα είναι σε εξέλιξη.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης, που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης  με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Γ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. προσφέρει ένα καινούργιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & την Πληροφορικής», το οποίο οδηγεί σε 2 κατευθύνσεις εξειδίκευσης, την «Κατεύθυνση Συστημάτων Επικοινωνιών» και την «Κατεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής». Το πρόγραμμα ξεκινά το Φθινόπωρο του 2012.

Οι στόχοι αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι:

 1. να προάγει το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων και να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.
 2. να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη στον τομέα των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

Δ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ - Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Η κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ συμμετέχει σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το τίτλο «Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών». Τα τμήματα που συμπράττουν είναι το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ - Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Υπεύθυνο Τμήμα είναι το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν από την πλευρά του Τμήματος 2 μέλη ΕΠ στη 5μελή διοίκηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και ένα μέλος ΕΠ με ανάθεση μαθήματος.

Σε ότι αφορά το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, αυτό συμμετέχει στο ΠΜΣ συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των κατάλληλων εργαλείων στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διδασκαλίας μαθημάτων ενώ επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του να εξειδικευτούν σε έναν απαιτητικό, σύγχρονο και πάντα επίκαιρο επιστημονικό χώρο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ καθώς και η διδακτική διαδικασία στο σύνολό της, ελέγχεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης του ΠΜΣ, η οποία συνέρχεται τακτικά και αντιμετωπίζει άμεσα διδακτικά ή άλλα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ.

Ε. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ προσφέρει ένα καινούργιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (MSc in Renewable Energy Systems: Design, Development and Optimization). Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014 και για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ είναι η παραγωγή, προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας, λειτουργικών εργαλείων και μεθοδολογίας, καθώς επίσης και πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων αξιοποίησής τους.

Οι στόχοι αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι:

 1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν στο μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον.
 2. Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές μονάδες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
 3. Ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προστασία του κλίματος, μέσω προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
 4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων της Μηχανολογικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ούτως ώστε τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας.

ΣΤ. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Επιστήμη της Εφοδιαστικής», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 146235/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2532/23-09-2014) και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Α΄ 148) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Επιστήμη της Εφοδιαστικής».

Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι:

 1. Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής που έχουν σχέση με την Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών. Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχους, αφενός μεν, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στο σύστημα Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών, και αφετέρου δε, την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Εφοδιαστικής.
 2. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση επιστημόνων που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής.
 3. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις του συστήματος Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης και οργανισμού, σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, είτε κατασκευαστικές/μεταποιητικές, είτε παροχής υπηρεσιών.

Sitemap

Κορυφή σελίδας