Σπουδαστική Μέριμνα

Τα κύρια ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αφορούν τα εξής:

 • τη σίτιση,
 • τη στέγαση,
 • την ασφαλιστική κάλυψη και
 • την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τα ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Λειτουργεί για τους σπουδαστές καθημερινά από τις 10:00 ως τις 13.30. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι σπουδαστές στο τηλέφωνο 2321049147.

Σίτηση

Το T.E.I Σερρών παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα σίτισης σε εξοπλισμένο εστιατόριο. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν όλοι οι σπουδαστές το οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 45.000 Ευρώ  ετησίως (ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012).

Πρόσφατα, στο χώρο του Τ.Ε.Ι. ανεγέρθηκε σύγχρονο κτήριο το οποίο θα φιλοξενήσει τη σπουδαστική λέσχη, στο οποίο, από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, θα λειτουργήσει και το εστιατόριο.

Οι σπουδαστές σιτίζονται με την κάρτα σίτισης που τους παρέχει το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας. Η σίτιση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους και έως τις 30 Ιουνίου.

Τα δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας σίτισης είναι τα εξής:

 • Αίτηση (έντυπη)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας γονέων του προηγούμενου οικον. έτους.
 • Εάν ο φοιτητής έχει το προσωπικό του εκκαθαριστικό θα καταθέτει και το οικογενειακό και το ατομικό.
 • Δύο (2) (καινούργιες) φωτογραφίες του φοιτητή.
 • Βεβαίωση σπουδών του φοιτητή (δίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.
 • Βεβαίωση φοιτούντος αδελφού-ής.
 • Φοιτητές Πολυτέκνων Οικογενειών θα προσκομίζουν Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
 • Αν συντρέχουν λόγοι υγείας του ιδίου ή των γονέων, θα προσκομίζουν Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής με πρόσφατη ημερομηνία, από τον Δημόσιο Φορέα.
 • Όταν ένας εκ των γονέων δεν ζει θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς δεν υποβάλλουν Δήλωση Φόρου Εισοδήματος τότε ο φοιτητής προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι οι γονείς του δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος γιατί δεν έχουν εισόδημα από καμία πηγή, δεν διαθέτουν  ακίνητη περιουσία και δεν έχουν στην κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η Δήλωση αυτή θα έχει την σφραγίδα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.

Τα   δικαιολογητικά   για  την   απόκτηση   κάρτας   σίτισης υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας.

Οι σπουδαστές που εγγράφονται στο Α’ εαρινό εξάμηνο υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους με την έναρξη του εξαμήνου.

Στεγαστικό επίδομα

Οι σπουδαστές στεγάζονται σε σπίτια ή διαμερίσματα δικής τους επιλογής. Από την Πολιτεία χορηγείται ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους 1.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος:

 • Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε άλλη πόλη (ή σε άλλο δήμο-κοινότητα του Νομού στον οποίο βρίσκεται η Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά) από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του.
 • Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του (του προηγούμενου φορολογικού έτους) να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
 • Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για την χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
 • Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, αν είναι σε πόλη να μην ξεπερνούν τα (200) τ.μ., εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων. (σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο).

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (χορηγείται και από το γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας)
  - Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, τον οποίο ο φοιτητής βαρύνει φορολογικά.
  - Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση ή διαζευκτήριο, Δικαιούχος είναι ο γονέας που δηλώνει φορολογικά τον φοιτητή σαν προστατευμένο μέλος.
  - Κατ’ εξαίρεση Δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ’ όσον:
  α) είναι από την Κύπρο β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών δ) είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. ε) έχουν δικό τους εισόδημα και κάνουν φορολογική δήλωση (σε αυτή την περίπτωση αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και σαν προστατευμένο μέλος στη φορολογική δήλωση του γονέα/των γονέων, τα εισοδήματα του φοιτητή και των γονέων προστίθενται. Επομένως πρέπει να καταθέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα και τη φορολογική δήλωση των γονέων του.
  Οι Αλλοδαποί από χώρες της ΕΕ είναι δικαιούχοι του επιδόματος οι ίδιοι και πρέπει να εμφανίζουν ανάλογα δικαιολογητικά από επίσημες κρατικές υπηρεσίες, μεταφρασμένα επισήμως (υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ύψος του εισοδήματος και την περιουσιακή κατάσταση δεν γίνονται δεκτές)
 2. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του Δικαιούχου απαιτείται η υποβολή ΑΠΛΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ δηλαδή εξουσιοδότηση που θα φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (γίνεται στα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή) και πρέπει να περιέχει το παρακάτω  κείμενο: Ο υπογεγραμμένος … με ΑΔΤ …. εξουσιοδοτώ την κόρη/ το γιο μου …... με ΑΔΤ …. για την κατάθεση στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων  δικαιολογητικών, για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να υπογράψει αντί εμού κάθε σχετικό έγγραφο.
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
  Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.  (χορηγούνται από την Γραμματεία του Τμήματος)
 4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  του Δικαιούχου γονέα, του φετινού οικονομικού έτους (εισοδήματα του προηγούμενου έτους) ή της Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
  Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν φορολογική βεβαίωση των γονέων τους από το Υπουργείο Οικονομικών.
 5. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   (όπως έχει δηλωθεί την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους)
  του Δικαιούχου, συζύγου, του φοιτητή και των υπόλοιπων τέκνων που εμφανίζονται ως προστατευμένα μέλη. Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία ο Δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι: τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του δεν κατέχουν ακίνητη περιουσία και συνεπώς δεν υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9). (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
  Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές από την Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακίνητα (κατοικίες) σε άλλη πόλη της Κύπρου.
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρόσφατο)
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ  (πρόσφατη)   από το Δήμο
 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  Ν.1599/1986  ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ στην οποία θα δηλώνει ότι: δεν έχει εισπράξει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος άλλη φορά. (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
 9. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
  Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δυο μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και συμβαλλόμενος να είναι ο γονέας του φοιτητή ή ο ίδιος ο φοιτητής. Δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα γονείς που νοικιάζουν κατοικία και διαμένουν στην ίδια πόλη που φοιτά και ο φοιτητής καθώς και δικαιούχοι που έχουν πλήρη κυριότητα κατοικίας στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής. (Ως μίσθωση λογίζεται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής θα προσκομίζει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας αρχής.
 10. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ σε μορφή IBAN ο οποίος πρέπει να περιέχει ευδιάκριτα το όνομα του Δικαιούχου αν περιέχει περισσότερα του ενός ονόματα, το πρώτο στη σειρά να είναι του Δικαιούχου.
  Οι Κύπριοι φοιτητές πρέπει να έχουν ελληνικό IBAN
 11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 του ΦΟΙΤΗΤΗ που έχει ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλει φορολογική δήλωση και δήλωση Περιουσιακής κατάστασης Ε9, στην οποία θα δηλώνει ότι: το οικονομικό έτος 2015 δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν ήταν υπόχρεος  και δεν έχει υποβάλει ποτέ δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9.

Δεν τίθεται πλέον προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής τους.

Μπορούν να κάνουν αίτηση και για τα προηγούμενα δύο ακαδημαϊκά έτη όσοι φοιτητές δεν γνώριζαν ότι δικαιούνται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας που βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:30 - 15:00.

Ασφαλιστική κάλυψη

Οι σπουδαστές δικαιούνται πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η δήλωση διαγραφής τους από το ασφαλιστικό ταμείο της οικογενείας τους. Σπουδαστής που υπάγεται σ' αυτή την κατηγορία του χορηγείται από τοΊδρυμα και το έντυπο Ε-128 για χορήγηση παροχών ασθενείας κατά τη διάρκεια διαμονής σε χώρα της Ερωπαϊκής Ένωσης. Η ασφαλιστική κάληψη παρέχεται έως και το ενδέκατο εξάμηνο. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετική.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Όλοι οι σπουδαστές έχουν τα ίδια δικαιώματα στην υγεία και ασφάλιση. Στους σπουδαστές παρέχεται ειδικό βιβλιάριο υγείας με το οποίο μπορούν να επισκέπτονται γιατρούς, και να παίρνουν τα φάρμακα που τους έχουν χορηγηθεί καταβάλλοντος μικρή συμμετοχή. Το πλησιέστερο νοσοκομείο απέχει μόλις 2χλμ. από το Ίδρυμα. To T.E.I, συνεργάζεται με τα παρακάτω φαρμακεία απ' όπου οι σπουδαστές μπορούν να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές:

Εθνικής Αντίστασης 8,
Αλεξ. Παναγούλη 2
Φιλώτα 3,
Εθν. Αντίστασης 44
Νιγρίτας, Τερπνή.

Sitemap

Κορυφή σελίδας