Ανάθεση, Σύναψη & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, τη Σύνταξη Διακηρύξεων Αγαθών & Υπηρεσιών και τη Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, σύμφωνα με τον νέο νόμο Ν.4412/2016

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας