Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ Φιλοξενίας και Τουρισμού για το ακ. έτος 2019-20

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ' αριθμό 139/16/19-04-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας περί επανίδρυσης του Προγράμματος, την υπ' αριθμό 102591/Ζ1/21-06-2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων, το ΦΕΚ τεύχος Β’ 2793/13-7-2018, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τεύχος Α') για την «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενία και Τουρισμού. Το ΠΜΣ λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν και εκτυπώσουν την αίτηση, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι Δευτέρα μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ανακοίνωση στον ιστότοτοπο του ΠΜΣ.

Sitemap

Κορυφή σελίδας