Στρατηγική έρευνας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

1. Η Στρατηγική του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συνίσταται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Υποστήριξη και ανάπτυξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας.
 • Τήρηση και προάσπιση των αρχών της ελευθερίας στην έρευνα και της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας.
 • Διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την ανάδειξη νέων ερευνητών γενικά και ειδικά μέσω των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, με την ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές των προγραμμάτων.
 • Προώθηση της συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
 • Ενίσχυση της διεθνοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας με την αποτελεσματική κινητικότητα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, των Φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
 • Διαρκής αξιολόγηση του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με τοπικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες και προτεραιότητες της τοπικής, περιφερειακής και γενικότερης ανάπτυξης.
 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

2. Τα μέσα που αξιοποιεί το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση των ερευνητικών στρατηγικών του στόχων είναι:

 • Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Έρευνας, για τον σχεδιασμό και διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Η αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και η ενθάρρυνση και υποστήριξη των μελών ΕΠ για τη συμμετοχή σε αυτά.
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα.
 • Η υποστήριξη των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας, διάχυσης γνώσης προς άλλους δημόσιους ερευνητικούς φορείς και στην κοινωνία γενικότερα.
 • Η εξασφάλιση και ενίσχυση του αναγκαίου ερευνητικού, εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Η θεσμοθέτηση ερευνητικών δομών, των δομών αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και η πιστοποίηση ερευνητικών εργαστηρίων.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την εσωτερική χρηματοδότηση της έρευνας.
 • Η οργάνωση και συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

3. Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας

Η Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας εστιάζεται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής, στις επιστήμες μηχανολογίας, μηχανικού, τοπογραφίας, γεωπληροφορικής, πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικών και κατασκευών, στις οικονομικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Οι επιστημονικές περιοχές έρευνας εξειδικεύονται κατά Σχολή και Τμήμα, σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο και την επιστημονική εξειδίκευση των μελών του Επιστημονικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

(Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: 309/27/13-07-2016)

Sitemap

Κορυφή σελίδας