Υποδομές Σύγρονης Τηλεκπαίδευσης-Τηλεδιάσκεψης

Η Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που γίνεται σε πραγματικό χρόνο και κατά την οποία ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι είναι διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύου, οπότε επιτρέπεται συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας (audio και video conference), ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, εφαρμογών, ακόμα και ηλεκτρονικού μαυροπίνακα, όπου αυτός διατίθεται.

Η Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση μπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, την αμεσότητα της επαφής του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους, και να προσθέσει μια άλλη διάσταση στο αντικείμενο της μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι, αν και δε βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τον απομακρυσμένο εκπαιδευτή, μπορούν να έχουν μαζί του φωνητική και οπτική επικοινωνία. Προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους με αυτό τον τρόπο η γνώση και εμπειρία του απομακρυσμένου εκπαιδευτή, αξιοποιείται επιπλέον ο εξοπλισμός απομακρυσμένων αιθουσών ή άλλων εκπαιδευτικών χώρων, ενώ παράλληλα αποδυναμώνονται οι περιορισμοί των αποστάσεων, δημιουργούνται νέα ερεθίσματα στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και διευκολύνεται η διάχυση της γνώσης.

Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης-τηλεδιάσκεψης

Στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει διαμορφωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα αίθουσα τηλεκπαίδευσης - τηλεδιάσκεψης στο κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, με τελικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης από το Ίδρυμα εκπαίδευσης.

Η αίθουσα αποτελείται από τέσσερα διακριτά αλλά συνεργαζόμενα μεταξύ τους στοιχεία που είναι:

  1. το σύστημα τηλεδιάσκεψης,
  2. μια οπτικοακουστική εγκατάσταση,
  3. δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  4. και (4) περιφερειακές συσκευές.

Κάθε ένα από τα συστήματα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με ένα ή και όλα τα υπόλοιπα:

 

Περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης - Αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Η αίθουσα της τηλε-εκπαίδευσης διατίθεται κυρίως και κατά προτεραιότητα για συνόδους τηλεδιάσκεψης εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Επίσης η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (π.χ. σεμινάρια, διαλέξεις) που απαιτούν μέρος του εξοπλισμού που βρίσκεται εγκατεστημένος στην αίθουσα εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.

Οι τεχνικές δυνατότητες της αίθουσας τηλεκπαίδευσης περιλαμβάνουν δυνατότητα σύνδεσης με απομακρυσμένο σημείο σε πραγματικό χρόνο, οπτικοακουστικό σύστημα με Η/Υ, βίντεο και βιντεοπροβολέα για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας.

Η εγκατεστημένη υποδομή επιτρέπει την αξιοποίηση των υπηρεσιών με πολλούς τρόπους, όπως:

  • Την παρακολούθηση μαθημάτων από απόσταση είτε μέσω του Διαδικτύου (H.323) είτε μέσω ISDN σε πραγματικό χρόνο ή/ και με τη βοήθεια αποθηκευμένου εκπαιδευτικού υλικού.
  • Κοινή διδασκαλία καθηγητών του Τ.Ε.Ι.Σ με καθηγητές άλλων Ιδρυμάτων από την Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό.
  • Χρήση εποπτικών μέσων και διαδικτυακών πόρων κατά τη διδασκαλία.
  • Μαγνητοσκόπηση των μαθημάτων για αρχειοθέτηση ή διάθεσή τους μέσω του Internet.

Οι υποδομές τηλεκπαίδευσης υποστηρίζονται τεχνικά από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δικαίωμα χρήσης και κράτηση

Δικαίωμα στην κράτηση και χρήση των υποδομών έχουν όλα τα μέλη ΕΠ και οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Διοικητικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι.Σ., για σκοπούς που εμπίπτουν στις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Κράτηση της αίθουσας γίνεται μετά από αίτηση, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδήλωση. Όσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙΣ, για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση ή τηλεδιασκέψεις ερευνητικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το προσωπικό του ΚΛ&ΔΔ, προκειμένου να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και να προγραμματιστεί η αντίστοιχη κράτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΚΛ&ΔΔ του ΤΕΙΣ ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση noc@teiser.gr. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία του αιτούντα (Ονοματεπώνυμο, Τμήμα/Φορέα, τηλέφωνο επικοινωνίας, e - mail, περιγραφή-αιτιολογία χρήσης της αίθουσας, στοιχεία υπευθύνου του σημείου που θα συνδεθεί καθώς και ώρα και ημέρα για τη διεξαγωγή δοκιμαστικής σύνδεσης). Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υποδομών παρέχονται τηλεφωνικά από το 23210-49160 ή από την ηλεκτρονική σελίδα http://teledu.teiser.gr/tele_edu/.

Η χρήση της αίθουσας τηλεδιάσκεψης από τρίτους, π.χ. φορείς της πόλης των Σερρών, γίνεται μετά από έγκριση του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση σύμπτωσης αιτημάτων, προτεραιότητα έχει η χρήση της αίθουσας από εκπαιδευτικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι.Σ για διεξαγωγή σύγχρονης διδασκαλίας με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Ακυρώσεις προγραμματισμένων συνόδων γίνονται με τη συμπλήρωση έντυπης αίτησης τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της αιτηθείσας συνεδρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίθουσα τηλεδιάσκεψης, τον κανονισμό χρήσης της, καθώς και θέματα λειτουργίας και χρεώσεων μπορείτε να επισπευτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας στη διεύθυνση http://teledu.teiser.gr/tele_edu/.

Sitemap

Κορυφή σελίδας