Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο του Ιδρύματος με σκοπό την ανάπτυξη και σταδιακή εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων από το Ίδρυμα υπηρεσιών, κατά τα πρότυπα της «Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.).

Οι κύριοι στόχοι του οργάνου αυτού είναι:

  • Η ανάπτυξη και υιοθέτηση προτύπων και διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων από το Ίδρυμα προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και λοιπών υπηρεσιών.
  • Η προετοιμασία και υποστήριξη κάθε Τμήματος και του Ιδρύματος συνολικά για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγησή τους και πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ και το υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 3374/2005 περί διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
  • Η διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων Συγκεντρωτικών Στοιχείων και των λοιπών στοιχείων Αξιολόγησης.
  • Η οργάνωση και εκσυγχρονισμός της διοικητικής λειτουργίας κάθε Τμήματος και του Ιδρύματος συνολικά (διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκη, δικτυακές Υπηρεσίες, γραφείο διασύνδεσης, γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αθλητικοί χώροι, σπουδαστική μέριμνα, κ.ά.), ως αποτέλεσμα οργανωτικών παρεμβάσεων και προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Η εκπόνηση ερευνών μεταξύ αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.λ.π. και φροντίδα για τη διαρκή βελτίωση και εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ιδρύματος και στη σύνθεσή της μετέχουν πέντε μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), ένας κοινός εκπρόσωπος του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών, που ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς. Η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθορίζονται με σχετική απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου του ιδρύματος.
Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στεγάζεται στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ http://modip.teicm.gr

Πρόεδρος

Θεοδωρίδου Μυροφόρα-Ευαγγελία
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ.: +30 23210 49286
Email: vice.rector.theodoridou@teicm.gr

Μέλη

Νικολαΐδης Αθανάσιος
Αναπλ. Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49342
Email: nikolaid@teicm.gr

Κίρτας Μανώλης
Αναπλ. Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49323
Email: kirtas@teicm.gr

Κύδρος Δημήτρης
Αναπλ. Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49268
Email: dkydros@teicm.gr

Κλεΐδης Κωνσταντίνος
Αναπλ. Καθηγητής
Τηλ.: +30 23210 49122
Email: kleidis@teicm.gr

Μουζά Άννα
Αναπλ. Καθηγήτρια
Τηλ.: +30 23210 49312
Email: mouza@teicm.gr

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Κτήριο πολλαπλών χρήσεων, 1ος όροφος
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Τηλ.: +30 23210 49249
Email: modip@teicm.gr

Ιστοσελίδα ΜΟ.ΔΙ.Π.

Sitemap

Κορυφή σελίδας