Λειτουργία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών έτους 2018

Σύμφωνα με την αριθμ.273/27/11-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ
Κεντρικής Μακεδονίας,
α) οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος δεν θα λειτουργήσουν από την
Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 έως και την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018
β) στο διάστημα αυτό όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού θα πάρουν
δώδεκα (12) ημέρες υποχρεωτική κανονική άδεια
γ) κατά τη διάρκεια αυτή, με μέριμνα του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού του Ιδρύματος, θα διασφαλιστεί η
ύπαρξη απαραίτητου προσωπικού ασφαλείας για την παραλαβή της
αλληλογραφίας, καθώς και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης
δ) όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα επαναλειτουργήσουν
κανονικά από τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018.


--
Η Γραμματέας της Συγκλήτου
Χριστοφορίδου Χριστίνα

Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών - ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας

Sitemap

Κορυφή σελίδας