Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας και του τμήματος ΠΜ ΤΕ & ΜΤΓ ΤΕ καθώς στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος ΠΜ ΤΕ & ΜΤΓ ΤΕ αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι “εκτός αξιολόγησης” υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Οι πίνακες με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων υπάρχουν σε έντυπη μορφή  στην Γραμματεία του Τμήματος και είναι προσβάσιμοι στους υποψήφιους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία του Τμήματος, τυχόν ενστάσεις κατά των πινάκων, μέχρι και την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας λήξης των ενστάσεων, δεν θα εξετάζεται για κανέναν απολύτως λόγο, υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως  απαράδεκτο.

Από την Γραμματεία
του Tμήματος ΠΜ ΤΕ & ΜΤΓ ΤΕ
τηλ 2321049161

Sitemap

Κορυφή σελίδας