Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία του Τμήματος, τυχόν ενστάσεις κατά των πινάκων, μέχρι και την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας λήξης των ενστάσεων, δεν θα εξετάζεται για κανέναν απολύτως λόγο, υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως  απαράδεκτο.

Από την Γραμματεία
του Tμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

τηλ 2321049136

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας