Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος (APP10632) για την επιλογής /πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και στη Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών» για τον ορισμό 3μελους εισηγητικής επιτροπής

Sitemap

Κορυφή σελίδας