Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας e - Logistics»(APP10633) του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας