Πρόσκληση στην κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή /πλήρωση μιας θέσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων και Υπηρεσιών»(APP28905)

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας