Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου «Κεντρική Δράση για το Τ.Ε.Ι. Σερρών», της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 160/18/10-12-12 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει εξωτερικούς συνεργάτες συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου «Κεντρική Δράση για το Τ.Ε.Ι. Σερρών», της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005 και συγκεκριμένα:

  • Έναν (1) επιστήμονα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, ΠΕ ή ΤΕ για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Δράσης.
  • Έναν (1) επιστήμονα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, ΠΕ ή ΤΕ για την γραμματειακή υποστήριξη των Επιστημονικών Υπευθύνων των Υποέργων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά τους στην Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως την Παρασκευή 15/2/2013.

Το αντικείμενο απασχόλησης για τις παραπάνω θέσεις καθώς και κάθε άλλο σχετικό αναφέρονται στην προκήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από στο τηλέφωνο: 23210- 49239

Sitemap

Κορυφή σελίδας