Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της την «Προμήθειας καλωδίου υψηλής τάσης για την τροφοδοσία της λυχνίας του ψηφιακού τομογράφου ακτίνων-Χ (X-RAY CT) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας