Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της Διακήρυξης αριθμ. 02/2017 (αριθμ. πρωτ. 2314/17‐07‐2017) για την ανάδειξη Αναδόχου για τη «Συντήρηση χώρων πρασίνου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες».

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας