Παροχή διευκρινήσεων για την ημερομηνία Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. 5703/07-12-2018 Διακήρυξης 29/2018 ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς» για το διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας