Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει έως δώδεκα (12) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία, με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων:
- Η εμπειρία τιου πελάτη στη Δημόσια Διοίκηση (θέση 1).
- Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ανάπτυξης μεθοδολογιών επιλογής προμηθευτών (θέ-ση 1).
- Διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική (θέση 1).
- Ηλεκτροκίνηση και εφοδιαστική: Επιδράσεις, δείκτες, πλαίσια και επιδόσεις (θέση 1).
- Λογιστική (θέση 1).
- Επιχειρηματικά μοντέλα και μεθοδολογίες μοντελοποίησης πληροφοριακών συστημά-των (θέση 1).
- Διαχείριση Κρίσεων και Νέα Μέσα Επικοινωνίας (θέσεις 1-2).
- Μακροοικονομικοί δείκτες, Αγορά ακινήτων και Μεγέθυνση (θέση 1).
- Διοίκηση ολικής ποιότητας στην ειδική και διαπολιτισμική εκπαίδευση (θέση 1).
- Ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων υπηρεσιών: Μεθοδολογίες μο-ντελοποίησης (θέση 1).
- Μεθοδολογίες σχεδιασμού συστημάτων παροχής υπηρεσιών (θέση 1).

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά στα συνημμένα της ανακοίνωσης.

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROMή ανάλογο μέσο αποθήκευσης) έως την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες.
 
Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία του Τμήματος, Οργάνωσης και Δοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Ιωάννα Σεφερίδου
2321049165

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας