Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Κανονισμός Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Σερρών) ισχύει και εφαρμόζεται από το σπουδαστικό έτος 1999-2000 και προσδιορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών και τον τρόπο εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Κανονισμός Σπουδών  που ισχύει σήμερα καταρτίστηκε με την αριθμ, 3/31.3.1999 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Σερρών και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αριθ. Ε5/929, 1794, 2050 Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ Β' 2285/31.12.1999.

Sitemap

Κορυφή σελίδας