Κατάθεση Εισηγητικού Σημειώματος από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,με γνωστικό αντικείμενο «Διακινδύνευση γεωτεχνικών έργων» (APP33598)

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας