Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος (APP10633)για την επιλογής /πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας e - Logistics» για τον ορισμό 3μελους εισηγητικής επιτροπής

Sitemap

Κορυφή σελίδας